fablab, Potchefstroom

Dit is waar ons is - We are where we are: 

Kontakbesonderhede - Contact Details:


Bestuurder: AMTS FabLab Noordwes Universiteit, Potchefstroom

Manager: AMTS FabLab North West University, Potchefstroom


Pieter Tolmay


Privaatsak X6001, Potchefstroom, 2520, Suid-Afrika

Gebou G15B, Meganiese Ingenieurswese

Tel: +27 18 299 1335

Faks: +27 86 550 2911

vonkadres: pieter.tolmay@nwu.ac.za

-------------------------------------------------------------------------------

Private Bag X6001, Potchefstroom, 2520, South Africa

Building G15B, Mechanical Engineering

Tel: +27 18 299 1335

Fax: +27 86 550 2911

e-mail: pieter.tolmay@nwu.ac.za


Jou Weg Na Snelle Prototipe Vervaardiging

Your Portal to Prototyping in Style

Make a Free Website with Yola.